Apophoros
Name: Apophoros
Category: Sculpture
Size: 119x170x36 cm
Creation time: 2020/12/22